พิธีลอยกระทง

      การลอยกระทงเป็นนักขัตฤกษ์รื่นเริงของคนทั่วไป    เมื่อเป็นพิธีหลวง เรียก    “ พระราชพิธีจองเปรียง
ลดชุดลอยโคมส่งน้ำ”   ต่อมาเรียก  “ลอยพระประทีป”   พิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยดัง ปรากฏหลักฐานอยู่ใน
หนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และได้กระทำต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พิธีลอยกระทงเดิมทำกันในวันเพ็ญเดือน11 และวันเพ็ญเดือน12 ปัจจุบันพิธีลอยกระทงเฉพาะวันเพ็ญเดือน12
พิธีลอยกระทง   สันนิษฐานว่าได้มาจากอินเดีย    ตามลักธิพราหมณ์เชื่อว่า   ลอยกระทงเพื่อบูชาแม่น้ำคงคง
อันศักค์สิทธิ์ของอินเดีย และลอยเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้า คือ พระนารายณ์ ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่กลางเกษียรสมุทร
อีกประการหนึ่ง
ศาสนาพุทธเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการทำพิธีเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จจากเทวโลกสู่โลกมนุษย์
ภายหลังจากทรงเทศนาโปรด   พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์   บ้างก็เชื่อว่าเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ที่บรรจุไว้ในพระจุฬามณี พระเจดีย์บนสวรรค์ บางก็ว่าเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ทรงประทับไว้ ณ หาดทราย
ริมฝั่งแม่น้ำนัมมหานทีในแคว้นทักขิณาบถ   ของประเทศอินเดีย   (ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุททา)
บางท่านก็ว่า   ลอยกระทงเพื่อขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้   และขออภัยพระแม่คงคา
ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในน้ำ  เมื่อถึงวันเพ็ญ เดือน 12 ประชาชนจะจัดทำกระทงเป็นรูปต่าง ๆ ด้วยใบตอง
หรือกาบใบต้นพลับพลึง หรือวัสดุอื่น ๆ ประดับตกแต่งกระทงให้สวยงามด้วยดอกไม้สดในกระทงจะปักธูปเทียน
บางทีก็ใส่สตางค์   หรือหมากพลูลงไปด้วยสมัยก่อนในพิธีลอยกระทงมีการเล่นสักวา   เล่นเพลงเรือ  และมีแสดง
มหรสพประกอบงานมีการประกวด   นางนพมาศ ประกวด   กระทงและร่วมกันลอยกระทง   โดยจุดธูปเทียน
กล่าวอธิษฐานตามที่ใจปรารถนาและปล่อยกระทงให้ลอยไปตามน้ำ
Last update : Feb 26, 2002
Since : Nov15, 1999
Please contact : webmaster
Brought to you  by : THAI Thip Group
Design, HTML by : Tosawat  tripak