พ่อของเรา

พ่อแห่งแผ่นดิน ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา  Since : July 27 , 2007

รูปที่มีทุกบ้าน เทวดาที่มีลมหายใจ Since : Aug 27 , 2007

 

พ่ อ ข อ ง เ ร า  Since : Jan 1 , 2000

เนื่องในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
ข้าพระพุทธเจ้าในนาม Webmaster THAI Tip.com
และ ครอบครัว คนไทยทั่วประเทศ

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร

ให้จงทรงพระเจริญ พระชนมายุ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
Thai English
เลือกทำที่ถนัด นิยมไทย

กินอยู่เรียบง่าย

ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า

พึ่งพาตนเอง รู้รักสามัคคี
เลือกทำที่ถนัด นิยมไทย กินอยู่เรียบง่าย ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง รู้รักสามัคคี

 

Since : Jan 1 , 1999
Last update : Feb 26 , 2002
Brought update by :
THAI Thip Group
Design , HTML by :Tosawat  tripak