พฤษภาคม

ประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร

ประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานที่ผูกพันกับความเชื่อ

ในเรื่องการขอฝนด้วยการทำบั้งไฟจุดขึ้นไปบนฟ้า

เพื่อขอฝนจากพญาแถน   ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัด

ขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒ เดือนพฤษภาคมของ

ทุกปี

บุญบั้งไฟ

 

THAI Trip Culture