บวชลูกแก้ว

มีนาคม  ประเพณีบวชลูกแก้ว จ.แม่ฮ่องสอน

                    ประเพณีของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นในราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน

                     ซึ่งนำกุลบุตรที่ครบเกณฑ์บวชมาบวชเป็นสามเณรในพุทธศาสนา นับเป็นประเพณีที่งดงามด้วยสีสัน

                     และควรค่าต่อการเรียนรู้ถึงชีวิตคนไต

THAI Trip Culture