พระธาตุพนม

มกราคม

ประเพณีรำบวงสรวงพระธาตุพนม

จ.นครพนม

งานบุญยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดนครพนม ที่จัดขึ้นเพื่อ

นมัสการองค์พระธาตุพนมในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

ของทุกๆ ปี โดยพุทธศาสนิกชนจะถือศิลปฎิบัติธรรม

และเวียนเทียนรอบพระธาตุพนม อีกทั้งมีการรำ

บวงสรวงหรือฟ้อนผู้ไทถวายตามประเพณีโบราณ

THAI Trip Culture