กุมภาพันธ์ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

                           งานประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   เพื่อนมัสการองค์พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

                           ในงานมีการกวนข้าวมธุปายาส ประกวดผ้าพระบฏและโคมประดับ และมีการแห่ผ้าขึ้นธาตุไปตามถนนแล้วนำ

                           ไปห่มองค์พระธาตุเป็นการสักการบูชา

บรมธาตุ

THAI Trip Culture