ธันวาคม

ประเพณีทำขวัญข้าว จ.พระนครศรีอยุธยา

พิธีสำคัญของชาวนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อต้นข้าว

แตกกองอกงามจะทำพิธี " ขวัญข้าว " เพื่อเป็นการขอบคุณ

และเอาใจแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา พอถึง

เดือนอ้ายชาวนาจะลงแขกเกี่ยวข้าว แล้วเอาข้าวเข้าลาน

ก็จะทำพิธี " รับขวัญเข้าลาน " เชิญพระแม่โพสพกลับ

เข้าเรือน จากนั้นก่อนนวดข้าวจะทำพิธี " ขวัญลาน " ให้เป็น

สิริมงคล ซึ่งก็คล้ายกับรับขวัญเข้าลานนั่นเอง

ขวัญข้าว

THAI Trip Culture