สิงหาคม

ประเพณีแข่งเรือ จ.บุรีรัมย์

ประเพณีพื้นบ้านที่แสดงให้เห็นถึงวิธีชีวิตของคนไทย

อันผูกพันกับสายน้ำมาเนิ่นนานโดยในฤดูฝนเมื่อเสร็จ

สิ้นการดำนา นับจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จนถึงราว

เดือนพฤศจิกายนที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง ชาวบ้านก็จะจัด

งานแข่งเรือกันขึ้นเพื่อความสนุกสนานและการ

สมัครสมานสามัคคีกัน

แข่งเรือ

THAI Trip Culture